Tilbake

Ny kassalov fra 01.01.2017

Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg. Det er i dag få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket at enkelte kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemet for å unndra skatt og avgifter.

Computanse stiller seg positiv til den nye loven.

Reglene innebærer at leverandørene etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller bestemte krav. Blant annet gjelder dette krav til påbudte og forbudte funksjoner, og til sikring av elektronisk journal. Det skal også lages en systembeskrivelse som skal følge kassesystemet ved salg, utleie eller utlån.

For bokføringspliktige (kundene) vil det gis en frist til 1. januar 2019 med å få oppgradert eksisterende kassesystem, eller erstatte det med et nytt som dekker lovens krav.

 

Hva innebærer de nye reglene?

Noen funksjoner som et kassesystem skal ha:

  • Kassasystemet skal kunne registrere vekselkasse.

  • Kassasystemet skal kunne registrere betaling med ulike typar betalingsmiddel.

  • Kassasystemet skal ha klokke. Klokka skal være stilt til norsk normaltid og justeres for sommertid.

  • Kassasystemet skal klart skille mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal.

Noen funksjoner som et kassesystem ikke skal ha:

  • Programvaren i et kassesystem skal ikke ha andre funksjoner enn det som går fram av systembeskrivelsen, jf. kassesystemloven § 3 andre ledd.

  • Programvaren i et kassesystem skal ikke kunne kobles sammen med eller integreres med utrustning eller programvare som gjør det mulig å endre eller slette elektronisk journal.

  • Programvaren i et kassesystem skal ikke ha funksjoner som gjer det mulig for brukeren å ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Programmert tekst på varer og tjenester skal ikke kunne endres ved eller etter registreringen.

  • Det skal ikke være mulig å registrere salg uten at systemet skriv ut en salgskvittering. Systemet skal ikke kunne skrive ut mer enn en kopikvittering.

  • Det skal ikke være mulig å foreta registreringer i kassasystemet dersom integrert kassaskuff er åpen.

  • Det skal ikke være mulig å merke særskilte varer eller tjenester i kassesystemet slik at de ikke blir tatt med på X- og Z-rapport.

 

Det er verdt å merke seg at X- og Z-rapportene skal kunne lagres elektronisk og samtidig kunne skrives ut ved kassepunktet. Loven stiller også krav til at X- og Z-rapportene skal inneholde mer omfattende informasjon enn de gjør i dag.

Det stilles også nye krav til både innhold og merking av salgs-, retur- og kopikvitteringer.

 

Du kan finne mer informasjon om den nye kasseloven i linkene under:

 Kassesystemloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-06-19-58?q=kassasystemlova

 Kassesystemforskriften https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-12-18-1616

Merknad til forskriften http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/forskrift-om-krav-til-kassasystem/

 

Computanse vil sørge for at våre systemer dekkes av den nye kasseloven. Det pågår fortsatt endringer i forutsetningene for loven (pr. 29.06.2016), og det er varslet en redigert versjon av forskriftene i løpet av sommeren. Vi vil delta på alle møter i Skatteetatens regi som avholdes utover høsten.

 

Skatteetaten ser utfordringen i at enkelte bokføringspliktige har eksisterende kassesystemer hvor det er planlagt videre utrulling av dette i 2017. Skatteetaten har derfor bestemt at de bokføringspliktige som har en underskrevet avtale med en kasseleverandør, og har gjort 1 installasjon i en butikk før 1. januar 2017, kan fortsette å installere de resterende/nye butikker etter 1. januar 2017. 1 januar 2019 må de imidlertid ha gått over til et system som dekkes av den nye kasseloven.

Det kan imidlertid ikke selges nye kassesystemer etter 1. januar 2017 som ikke dekkes av den nye kasseloven.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.